Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. ALGEMENE BEPALINGEN


De huurder kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in het pand te blijven na het verstrijken van de periode die oorspronkelijk in dit contract was voorzien.


Artikel 2. SLUITING VAN HET CONTRACT


De reservering wordt van kracht zodra de huurder de eigenaar een aanbetaling van 25% van het totale bedrag van de reservering en een kopie van het contract heeft gestuurd, ondertekend vóór de datum vermeld op het contract. Een tweede exemplaar dient door de huurder bewaard te worden. Voor internetreserveringen vervangt de overeenkomst van de Algemene Online Verkoopvoorwaarden en het IT-contract het ondertekende contract. Uw bankgegevens zijn bedoeld voor het afsluiten van garanties. Het totale bedrag van het verblijf wordt 30 dagen vóór aankomst van de huurder betaald. De huurovereenkomst die tussen de partijen bij deze akte wordt gesloten, kan in geen geval, zelfs niet gedeeltelijk, ten goede komen aan derden, natuurlijke personen of rechtspersonen, zonder het schriftelijke akkoord van de makelaar. Elke overtreding van deze laatste paragraaf zou waarschijnlijk resulteren in de onmiddellijke beëindiging van de huur door schuld van de huurder, waarbij de huuropbrengsten definitief verworven blijven door de eigenaar.


Artikel 3. AFWEZIGHEID VAN INTREKKING


Voor reserveringen gemaakt per post, telefoon of internet profiteert de huurder niet van de herroepingstermijn, in overeenstemming met artikel L.121-20-4 van de Consumentenwet, met name met betrekking tot het aanbieden van accommodatiediensten die op een specifieke datum worden aangeboden. of op een specifieke frequentie.


Artikel 4. VOORWAARDEN VOOR OPZEGGING DOOR DE HUURDER


Elke annulering moet per aangetekende brief worden gemeld:

heeft. Voordat u gaat genieten:
Als de annulering meer dan 30 dagen vóór de geplande datum van betreding van het pand plaatsvindt, blijft de aanbetaling van 25% van het totale bedrag van het verblijf bij de eigenaar, maar kan deze voor een ander verblijf worden gebruikt. Als de annulering minder dan 30 dagen vóór de geplande datum van betreden van het pand plaatsvindt, is 100% van de prijs van het verblijf verschuldigd, tenzij de eigenaar de gîte voor dezelfde data opnieuw verhuurt, in welk geval het betaalde bedrag kan worden gebruikt voor een ander verblijf.
Sommige promotieaanbiedingen of speciale aanbiedingen kunnen niet worden geannuleerd. In dit geval en in geval van annulering worden de annuleringskosten, die 100% van het totale bedrag van het verblijf vertegenwoordigen, afgeschreven van de rekening die is gekoppeld aan de bankkaart waarmee de garantie is afgesloten.


B. Indien de huurder niet komt opdagen op de dag vermeld in het contract:
Na 24 uur en zonder kennisgeving aan de eigenaar:
Dit contract wordt als beëindigd beschouwd;
• 100% van de prijs van het verblijf is verschuldigd.
• De eigenaar kan over zijn verhuur beschikken.


versus Indien het verblijf wordt ingekort blijft de huurprijs bij de eigenaar. Er vindt geen restitutie plaats.


Artikel 5. VOORWAARDEN VOOR OPZEGGING DOOR DE EIGENAAR


- Vóór het betreden van het pand: de eigenaar vergoedt de huurder volledig.


- Na binnenkomst in het pand: wanneer de beëindiging van het contract door de eigenaar plaatsvindt tijdens de huurperiode, moet dit naar behoren gemotiveerd worden (niet betalen van de huur, slechte cheque uitgeschreven door de huurder, bewezen verslechtering van het gehuurde pand, klachten van buren, gedrag van een dier dat niet voldoet aan onze huurvoorwaarden (zie artikel 15), aanwezigheid van huurders die niet gespecificeerd zijn in het contract, enz.). De eigenaar behoudt zich het recht voor om het bedrag van de borgsom in te houden onder de voorwaarden vermeld in de paragraaf ""borgsom of waarborgsom"". Wat de reden van de opzegging ook is, het volledige huurbedrag blijft bij de eigenaar.


Artikel 6. BETALING VAN HET SALDO

Het saldo van de huursom wordt 30 dagen voor aankomst op het terrein betaald.


Artikel 7. AANKOMST


De ""wekelijkse"" verhuur begint, tenzij vooraf overeengekomen, om 17.00 uur. De huurder dient te arriveren op de aangegeven dag en tijd vermeld in dit contract. Bij verlate of vertraagde aankomst dient de huurder de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen. De eigenaar heet u welkom, leidt u rond in het huis en informeert u over alle praktische details. De eigenaar overhandigt de sleutels van de gîte.


Artikel 8. INVENTARIS EN INVENTARIS


Bij aankomst op het terrein wordt de huurder een gedetailleerde inventaris van het meubilair en diverse uitrusting overhandigd. Elk geschil moet binnen 12 uur na aankomst worden gemeld. Deze inventaris vormt een tegenstrijdige inventaris bij het vertrek van de huurder. De staat van netheid van het gehuurde bij aankomst van de huurder moet zo snel mogelijk worden genoteerd. Het schoonmaken van het pand is de verantwoordelijkheid van de huurder tijdens de huurperiode. De eindschoonmaak is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De huurder is echter verplicht het pand in goede staat achter te laten, op straffe van het in rekening brengen van uitzonderlijke schoonmaakkosten. Met ""goede staat"" bedoelen we nette plaatsen, vrij van overmatig vuil en een schone keuken.


Artikel 9. WAARBORG OF WAARBORG


Bij aankomst wordt door de eigenaar een borg gevraagd, waarvan het bedrag vermeld staat op het contract (€ 300 voor de Logis du Meunier, € 400 voor de Cours du Moulin en € 600 voor de Villa des Lettres). Het wordt teruggegeven door de eigenaar binnen een termijn van maximaal een week, na de tegenstrijdige inventarisatie of in geval van vroegtijdig vertrekhet verhinderen van de vestiging van het pand op dezelfde dag als het vertrek van de huurder, waarbij, indien nodig, de kosten voor het herstel van het pand en de kosten voor de vervanging van de ter beschikking gestelde elementen en uitrusting in mindering worden gebracht als er schade wordt geconstateerd. Als de kosten voor het herstel van het pand de waarde van de borgsom overschrijden, zal de eigenaar deze behouden en aan de huurder het bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met het verschil tussen de waarde van de borgsom en de werkelijke waarde van het werk of de terugkoop van beschadigde onderdelen. en zal het bewijs leveren door facturen, foto's of ander bewijsmateriaal te overleggen.


Artikel 10. TOERISTENBELASTING

De toeristenbelasting is een lokale belasting die de klant moet betalen aan de eigenaar, die deze vervolgens aan de staatskas betaalt. Dit is niet bij de huurprijs inbegrepen. Het bedraagt 1,27 euro per volwassen persoon per dag.


Artikel 11. GEBRUIK VAN HET GEBOUW


De huurder gebruikt het gehuurde op een vreedzame wijze en maakt er goed gebruik van, in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde. Tussen 20.00 uur en 08.00 uur moeten de huurder en zijn medehuurders de stilte van het pand respecteren.

Roken is verboden in de lodges. Roken is buiten in de tuin toegestaan.

Alle apparatuur vermeld in de inventaris moet worden teruggebracht naar de plaats waar deze zich bevond bij het betreden van het terrein.

De huurder verplicht zich ertoe grote meubelen niet te verplaatsen en in alle gevallen de meubelen terug te brengen op de plaats waar hij ze bij betreden van het pand heeft aangetroffen.

Het opzetten van tenten, het parkeren van caravans of enige vorm van kamperen is ten strengste verboden op het gehele terrein.

Onze accommodaties bevinden zich in een Natura 2000-geklasseerd gebied en onze gasten kunnen genieten van grote open ruimtes en de nabijheid van wilde dieren. De klant erkent met volledige kennis van zaken de mogelijke nadelen te aanvaarden die verband houden met de landelijke en landelijke omgeving, evenals de nadelen die verband houden met de dieren die er leven.

De klant verbindt er zich meer in het algemeen toe de instructies van goede zeden te respecteren die hem zullen worden meegedeeld, die welke van toepassing zijn op iedereen die in een gemeenschap leeft en deze algemene verkoopvoorwaarden.

Het is ten strengste verboden luidruchtige feesten of andere grote bijeenkomsten in de lodges te organiseren.

De verhuur kan in geen geval ten goede komen aan derden. De agent moet huisvesting bieden in overeenstemming met de door hem opgegeven beschrijving en deze in bruikbare staat houden.

De huurder kan geen rechten doen gelden jegens de verhuurder in geval van diefstal of materiële schade aan het gehuurde goed.

De huurder kan geen bezwaar maken tegen een bezichtiging van de woning indien de verhuurder of zijn lasthebber daarom verzoekt.Artikel 12. AANTAL BEWONERS


Het aantal bewoners mag de capaciteit vermeld op het contract niet overschrijden. Indien het aantal bewoners de capaciteit overschrijdt, kan de eigenaar de extra personen weigeren of een huurtoeslag eisen. Elke wijziging of beëindiging van het contract zal op initiatief van de klant worden overwogen.


Artikel 13. VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID


De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit zijn schuld.

De huurder moet verzekerd zijn door een verzekering die de risico's van brand, ontploffing, waterschade en diefstal dekt, die, naast zijn persoonlijke bezittingen, het gehuurde goed en de uitrusting en het meubilair waarin deze zijn ingericht, kunnen aantasten, evenals het verhaal van de buren. en huurrisico's (verzekering van het resorttype). De eigenaar kan een verzekeringscertificaat of, bij ontstentenis daarvan, een beëdigde verklaring verlangen.

Bijgevolg zal de huurder geen enkel verhaal kunnen uitoefenen op de verhuurder in geval van diefstal, inbraak of strafbare feiten waarvan hij het slachtoffer zou kunnen zijn in het gehuurde goed, en wijst de verhuurder elke verantwoordelijkheid af voor het verhaal dat zijn verzekeringsmaatschappij zou kunnen ondernemen. uitoefening tegen de huurder in geval van een calamiteit.

De aandacht van de huurder wordt gevestigd op het feit dat minderjarigen die op het onroerend goed opereren, onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van hun ouders of personen die gezag over hen hebben, zijn geplaatst.


Artikel 14. GESCHILLEN OF KLACHTEN


Als de klacht betrekking heeft op de inventaris van het meubilair of op de beschrijvende staat van het huurobject, moet deze binnen zeven dagen na aankomst schriftelijk worden ingediend. Eigenaar en huurder moeten een minnelijke schikking bevorderen. Voor overige geschillen kan de huurder, zonder tijdslimiet, terecht bij een medezeggenschapsorgaan.


Artikel 15. HUISDIEREN


Onze dierenvrienden worden in onze verblijven aanvaard onder de volgende reserveringen:

- Huurder dient de eigenaar bij boeking op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van één of meerdere huisdieren;

- de huurder moet een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid hebben die het dier dekt;

- het dier moet in orde zijn met de vaccinaties en getatoeëerd of gechipt zijn;

- de huurder moet ervoor zorgen dat zijn dier compatibel is met kinderen en met onze eigen dieren op het terrein;

- de huurder mag zijn huisdier in geen geval alleen achterlaten in de gîte;

- huisdieren zijn ten strengste verboden op banken en beddengoed, evenals in zwembaden;

- de huurder moet ervoor zorgen dat de gîte dienovereenkomstig wordt schoongemaakt: afwezigheid van uitwerpselen in de tuinen; overmatige aanwezigheid van haar of geur in de schuilplaats

Wij rekenen geen extra kosten voor het verwelkomen van uw huisdier. Als bij de uitgangsinventarisatie echter wordt geconstateerd dat er sprake is van overmatige aanwezigheid van uw dier, wordt een schoonmaakkosten van € 75,- ingehouden op de borgsom met een extra rekening die overeenkomt met de kosten die zijn gemaakt voor de restauratie. .

Het niet naleven van bovenstaande voorwaarden met betrekking tot de ontvangst van huisdieren annuleert ipso facto de huurovereenkomst in overeenstemming met artikel 5 ""Voorwaarden voor opzegging door de eigenaar"" hierboven.


Artikel 16. ZWEMBADEN


De toegang tot de zwembaden is privé en strikt voorbehouden aan gîtegasten. Minderjarigen vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders, die verantwoordelijk zijn voor het exclusieve toezicht.